Gå till innehåll

Integritetspolicy

Rudenstams Bär & Frukt AB, nedan angiven som ”Rudenstams”, värnar om din personliga integritet. Denna informationstext förklarar hur Rudenstams samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@rudenstam.se. Vill du veta hur Rudenstams hanterar cookies kan du läsa vår cookiepolicy.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som Rudenstams gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos Rudenstams kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om vårt nyhetsbrev, du skickar e-post, beställer i vår e-handel, lämnar en synpunkt eller en förfrågan via våra formulär/chat. Tänk på att inte skicka integritetskänslig information till oss via e-post och sociala medier. Integritetskänsliga uppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd, personnummer eller medlemskap i fackföring.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Rudenstams är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter eftersom vi bestämmer medlen och ändamålen med behandlingarna. Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden, externa leverantörer, som hjälper oss med behandlingarna. Detta kan du läsa mer om under rubriken ”Vilka kan se mina personuppgifter”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Rudenstams ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet. Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Fullgöra avtal

För att vi ska kunna producera och leverera den vara som du köpt av oss. Vi behöver även spara dina personuppgifter för betalning, reklamationer, garantiärenden och legala krav.

Förbättra och optimera vår webbsida

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsen baserat på dina uppgifter och synpunkter. Med hjälp av den information som vi samlar in kan vi analysera användningen och utveckla vår webbplats.

Kundkommunikation

Den e-postadress och mobiltelefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, produktnyheter, erbjudanden och övrig marknadsföring.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter en viss tid enligt krav från olika författningar som bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt leverantörer som utför tjänster åt Rudenstams för att Rudenstams skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal. Rudenstams kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Rudenstams strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer. Rudenstams kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå både inom och utanför EES. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EES kan du kontakta oss på dataskydd@rudenstam.se.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du som enskild har vissa rättigheter som Rudenstams är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt dataskyddslagstiftningen har du nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta dataskydd@rudenstam.se Innan du kan åberopa någon av dina rättigheter måste du först identifiera dig, det gör vi genom att vår personal kommer att ställa några kontrollfrågor till dig.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Rudenstams har registrerade om dig. Om du skickar en förfrågan på dataskydd@rudenstam.se kommer Rudenstams att skicka ett registerutdrag till dig som innehåller dina personuppgifter som vi behandlar. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Det kommer normalt att ta maximalt en månad innan ett sådant registerutdrag skickas till dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall dataskydd@rudenstam.se och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätten att begära gallring av dina personuppgifter som lagras av Rudenstams om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
  • du invänder mot behandling som sker enligt den lagliga grunden berättigat intresse eftersom du anser det inte finns berättigade som väger tyngre än ditt intresse
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har däremot inte rätt att få dina personuppgifter raderade ifall Rudenstams exempelvis:

Behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift inom ramen för en avtalsrelation med dig, för arkivändamål, för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Rudenstams Bär & Frukt AB
556423-7799
GISEBO
561 92 Huskvarna

Vill du ha kontakt med Rudenstams med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka e-post till dataskydd@rudenstam.se

Tyvärr, den här webbplatsen använder funktioner som din webbläsare inte stöder.

Uppgradera till en nyare version av Firefox, Chrome, Safari, eller Edge så kan du besöka webbplatsen.